6 Νοε 2011

Ανησυχία από την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στους δήμους


Αύξηση το 2011 σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, παρουσιάζουν τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στους ΟΤΑ, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, εντείνονται τα φαινόμενα που αφορούν σε κυκλοφορία ανασφάλιστων δημοτικών οχημάτων, χωρίς να έχουν περάσει ΚΤΕΟ ή που οδηγούνται από αναρμόδιους, γεγονός που όπως επισημαίνεται, αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων, απειλώντας τη ζωή των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και των πολιτών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, έκρουσε εγκαίρως τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας τόσο από τους Δήμους όσο και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να λάβουν άμεσα μέτρα ή να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, να αποτραπούν νέα θανατηφόρα και να μειωθούν συνολικά τα εργατικά ατυχήματα. Η τελευταία παρέμβαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ έγινε μετά το δυστύχημα στο Δήμο Ναυπλίου. Το τρίτο κατά σειρά εντός του 2011, όταν το 2010 καταγράφηκε ένα και το 2009 δύο. Από στοιχεία δε του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) προκύπτει ότι, εντός του πρώτου 5μηνου του τρέχοντος έτους γνωστοποιήθηκαν 55 εργατικά ατυχήματα στους Ο.Τ.Α., ενώ τα προηγούμενα χρόνια, 143 και 167 αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Σ.ΕΠ.Ε., έστειλε εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ, υπογραμμίζοντας την αύξηση των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και καλώντας τους να συμμορφωθούν άμεσα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να λάβουν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Επέστησε δε την προσοχή στον τομέα της καθαριότητας, αφού όπως υπογραμμίζει και το Σ.ΕΠ.Ε., στη διάρκεια των εργασιών συλλογής απορριμμάτων οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε ιδιαίτερες συνθήκες, αλλά και σε πλήθος επικίνδυνων παραγόντων, όπως φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου. «Η μη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης οδηγεί στην πρόκληση σοβαρών ή και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, καθώς και στην εκδήλωση επαγγελματικών ασθενειών», τονίζει στην εγκύκλιο του το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ
Ωστόσο, η εκτελεστική επιτροπή της Ομοσπονδίας εργαζομένων στους ΟΤΑ, με σχετική ανακοίνωση εφιστά την προσοχή στους ΟΤΑ για το θέμα και αναφέρει τα εξής:
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών καταγγελιών που αφορούν στην χρήση των αυτοκινήτων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, όπου οι οδηγοί αναγκάζονται να τα κυκλοφορούν πολλές φορές ανασφάλιστα, χωρίς να έχουν περάσει Κ.Τ.Ε.Ο. ή να οδηγούνται από αναρμόδιους (πολίτες ή αιρετούς). Τις σοβαρές και επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των οδηγών και εργατών, και όχι μόνο, παραλείψεις ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο το θανατηφόρο ατύχημα στο Δήμο Ναυπλίου, ενώ καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ναυπακτίας – Δωρίδος αποκάλυψαν ότι, το σύνολο των απορριμματοφόρων κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που κατά κύριο λόγο οφείλονται στη μη εφαρμογή της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ: 129/2534/20-1-2010, «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 108/4-2-2010) σας ζητούμε όπως ενημερώσετε τόσο τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους για τις διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα πιο κάτω:
1. Να έχουν περάσει Κ.Τ.Ε.Ο.
2. Να είναι ασφαλισμένα.
3. Να έχουν κρατικές πινακίδες.
4. Να είναι εφοδιασμένα με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.
5. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακές ανάγκες.
6. Να οδηγούνται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ΄ εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
Θα πρέπει ταυτόχρονα σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) να ελεγχθούν σχολαστικά οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν τα οχήματα συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων.
Συνάδελφοι,
Πέρα από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε, θα πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει και τα πιο κάτω προβλήματα που έχουν άμεση σχέση με την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες του χώρου μας που βρίσκονται εκτεθειμένοι καθημερινά σε κινδύνους. Αυτά είναι:
1. Ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας.
2. Δημιουργία κατάλληλων χώρων, αποδυτηρίων, ιματιοφυλακίων, λουτρών σύμφωνα με το Π.Δ. 16/1996 και σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στο Π.Δ. 186/1995 σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας στους βιολογικούς παράγοντες.
3. Ο έλεγχος της υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 την κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/2-10-2006 και το Π.Δ. 186/1995.
4. Η καταγραφή στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας όπου γίνεται η χρήση χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, απολυμαντικά κ.λ.π.) και η ενημέρωση των εργαζομένων για την επικινδυνότητά τους και την τήρηση των ορθών πρακτικών ασφαλείας κατά την χρήση τους.
5. Η χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως προβλέπεται από την κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ.: 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006) όπως ισχύει.
6. Η ύπαρξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας.
Συνάδελφοι,
Η εφαρμογή όλων των πιο πάνω είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια στην εργασία μας, καθώς σε περιόδους οικονομικής κρίσης εκτός των άλλων αμφισβητούνται βασικά δικαιώματά μας.
Επειδή το πρόβλημα εφαρμογής των θεσμών της ισχύουσας νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. είναι υπαρκτό σε πανελλαδικό επίπεδο, η Εκτελεστική Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπάρξει συνολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος.